Privacyverklaring
KAMPHORST FINANCE / MONIQUE HYPOTHEEKADVIES

Kamphorst Finance, gevestigd aan het Merwedeplein 14-1, 1078ND te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69795207 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Kamphorst Finance persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Kamphorst Finance u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

Contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Kamphorst Finance.
De bedrijfs- en contactgegevens zijn:
Kamphorst Finance
Merwedeplein 14-1
1078 ND AMSTERDAM
KvK : 69795207
T: +31(0) 6- 40292917
E: monique@moniquehypotheekadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kamphorst Finance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Documentnummer identiteitsbewijs
– Burgerservicenummer (BSN)
– Btw-identificatienummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 1. Kamphorst Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – Verzenden van informatie
  – U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 2. Kamphorst Finance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 3. Kamphorst Finance gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen.
 4. Kamphorst Finance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.
 5. Via het contactformulier op de website vragen wij uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden door ons verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.
 6. Om het plaatsen van recensies over Kamphorst Finance mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en de inhoud van uw recensie en plaatsen wij deze op onze website uit commercieel belang. Wij zullen deze verwijderen als u daartoe een verzoek doet of wanneer uw recensie niet meer representatief is voor Kamphorst Finance.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Kamphorst Finance bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Kamphorst Finance uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Kamphorst Finance echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kamphorst Finance verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
  – het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
  – het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
  – het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
  – het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
  – het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
  – het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek aan monique@moniquehypotheekadvies.nl.
 3. Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal Kamphorst Finance zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat Kamphorst Finance u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat Kamphorst Finance de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Kamphorst Finance u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 5. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@moniquehypotheekadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Kamphorst Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via monique@moniquehypotheekadvies.nl.

Vragen of klachten?

 1. In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met Kamphorst Finance opnemen. Kamphorst Finance zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 2. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Kamphorst Finance dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright 2023 - Monique Hypotheekadvies - Realisatie website: JoStudio