Algemene voorwaarden
KAMPHORST FINANCE / MONIQUE HYPOTHEEKADVIES

Artikel 1 Begripsomschrijving

1) Opdrachtnemer: Kamphorst Finance, gevestigd aan het Merwedeplein 14-1, 1078 ND te
Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69795207.

2) Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge
artikel 2 van toepassing zijn.

3) Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met Kamphorst Finance aangaat.

4) Offerte: formeel aanbod van Kamphorst Finance tot het sluiten van een overeenkomst,
opgesteld op verzoek van een, potentiële, Opdrachtgever.

5) Werkzaamheden: het bemiddelen en adviseren door Opdrachtnemer ten aanzien van in de
volgende producten: vermogen, hypothecair krediet, consumptief krediet spaarrekeningen en/of
betaalrekeningen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes door
Kamphorst Finance, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, alle werkzaamheden die Opdrachtnemer
verricht en alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiende uit dan
wel verband houdende met gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van opdracht.

2) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover
deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden
ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

3) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

4) Van toepassing is steeds de laatst bijgevoegde versie of de versie zoals die gold ten tijde van
de totstandkoming van de opdracht.

5) Indien Opdrachtnemer namens of voor de Opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van
Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden onverkort toe te passen
in haar overeenkomsten met deze cliënten.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van
het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.

6) Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden
wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met
Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn
geaccepteerd.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst van opdracht

1) Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Opdrachtnemer als uitsluitend aan haar
gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat
voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een
opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2) Alle offertes van Opdrachtnemer ten aanzien van haar diensten, waaronder tevens begrepen
alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.

3) Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen
door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie
voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.

4) Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Opdrachtnemer
schriftelijk is bevestigd en door Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend, dan wel nadat
Opdrachtgever mondeling of door handelen of nalaten heeft laten blijken met de inhoud van de
opdrachtbevestiging in te stemmen.

5) Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave
van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan
Opdrachtgever heeft verstuurd.

6) Opdrachtnemer verricht zijn diensten te allen tijde naar haar beste kunnen en volgens een
inspanningsverplichting. Opdrachtnemer doet dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de
resultaten van haar diensten. Het (verdere) gebruik van de diensten van Opdrachtnemer door
Opdrachtgever, is altijd voor eigen risico van Opdrachtgever.

Artikel 4 Leveringstermijnen

1) Alle termijnen voor levering van diensten worden door Opdrachtnemer naar beste weten en
vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het
aangaan van de opdracht aan Opdrachtnemer bekend waren. Deze termijnen voor levering zullen
zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2) De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.
Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen
omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn
dreigt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever en zullen partijen
dienaangaande in overleg treden.

Artikel 5 Berekeningen

Aan door Opdrachtnemer gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een Financieel
Product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan
Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te
worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas
wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan
Opdrachtnemer een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 6 Diensten van derden

1) Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht
indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten
kunnen worden doorbelast aan Opdrachtgever.

2) Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal
maken van van derden afkomstige adviezen, zal zij bij het inschakelen van deze derden zoveel
mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare)
tekortkomingen van deze derden.

3) Opdrachtnemer is op gelijke wijze verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de
aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde personen, die niet zijn aan te merken als externe
adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 9.2. bepaalde.

Artikel 7 Verplichtingen

1) Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren
waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgestelde afspraken
en procedures. Het bereiken van de beoogde resultaten van de opdracht wordt derhalve niet
gegarandeerd. Opdrachtnemer heeft derhalve een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

2) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld. Onder relevante informatie dient
onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige
veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de
bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer etc. van Opdrachtgever, dat
Opdrachtnemer haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële
producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en
op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven en prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3) Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke
uitvoering belemmeren, of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel rijst
aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen overeengekomen honorarium en
looptijd, is deze partij verplicht wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4) Indien het in lid 3. gestelde van toepassing is, zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de oorspronkelijke
overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1) Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden ten gevolge van fouten van de
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die Opdrachtnemer kunnen worden
toegerekend is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van
Opdrachtnemer, haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met
het bedrag aan eigen risico volgens de dan geldende polis.

2) In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en
buitencontractueel, van Opdrachtnemer alsmede van de door haar bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake van de opdracht die aan de
ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de
door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

3) Indien Opdrachtnemer geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in
rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de haren beperkt tot de door
de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

4) De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever
geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op
enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

5) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt
doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a). materiële schade aan zaken; (b). redelijke kosten
gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop
de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en (c). redelijke kosten gemaakt ter
vaststelling van de oorzaak van de schade.

6) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten
in door de Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade
door de Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of
computerprogrammatuur.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de
omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor
door hem, na bemiddeling van Opdrachtnemer, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft
voldaan.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de
omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen
financieringsvoorbehoud is verstreken.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de
Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte
benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

7) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verzonden (e-mail)berichten de
Opdrachtnemer niet hebben bereikt.

8) Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor
schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van de door haar ingeschakelde
derden/personen.

9) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van Opdrachtgever,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de organisatie
van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming
in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

10) Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment
waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had
moeten worden ontdekt.

Artikel 9 Overmacht

1) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van Opdrachtgever
worden daaronder begrepen.

2) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan
30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder
dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.

3) Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds uitgevoerde casu quo het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 10 Vergoeding en betaling

1) Alle bedragen zoals genoemd in een offerte of de overeenkomst luiden in Euro’s en worden
vermeld exclusief van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot BTW en assurantiebelasting, tenzij anders vermeld.

2) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds tarieven en prijzen aan te passen
indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met
wijziging in haar kostenstructuur. In dit geval zullen de aangepaste tarieven en prijzen vanaf het
moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3) Facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen
na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4) Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een of meerdere betalingstermijn(en)
niet of niet volledig heeft betaald, zal Opdrachtnemer een betalingsherinnering aan Opdrachtgever
sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen
(tenzij anders vermeld) na de betalingsherinnering het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt,
dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval
Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige
vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op basis van het Besluit voor
Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

5) Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan,
kan Opdrachtnemer, nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, haar werkzaamheden ten
behoeve van Opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 11 Geheimhouding

1) Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens alsmede van alle andere
gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te onderkennen.
Opdrachtnemer zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van
Opdrachtgever en verwijst daarbij ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens tevens naar
de door haar gepubliceerde privacyverklaring.

2) Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen
mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer, diens werkwijze en ontwikkelde methodieken,
dan wel diens rapportage ter beschikking stellen. Voor zover derden betrokken worden bij de
uitvoering van de Opdracht verplichten partijen zich met deze derden een eensluidende
geheimhoudingsbepaling schriftelijk overeen te komen.

3) Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de in te
schakelen medewerkers.

4) Slechts na toestemming van Opdrachtgever is in afwijking van lid 1, 2 en 3 van dit artikel
Opdrachtnemer gerechtigd in haar publiciteitsuitingen de naam van Opdrachtgever te vermelden
evenals een algemene omschrijving van de opdracht.

5) Documenten, informatiedragers of bedrijfsmiddelen die een partij van de andere partij
ontvangt blijven het eigendom van die andere partij en worden na afloop van de opdracht
geretourneerd aan de oorspronkelijke eigenaar of worden op diens verzoek vernietigd.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1) Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht
ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, analyses, modellen, methodieken, rapporten, enz.
alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

2) Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens
vermeende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden ingevolge het vorige lid.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

1) Opdrachtgever is slechts gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen in
overleg met Opdrachtnemer.

2) Indien de wijziging van de opdracht leidt tot meerwerk zal Opdrachtnemer naar beste
vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de
voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de opdracht wordt geëffectueerd.
Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning stemt Opdrachtgever
hiermee in.

Artikel 14 Beëindiging en Opzegging

1) Ieder der partijen kan de overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar
behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De
opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.

2) Opdrachtnemer is bevoegd om de opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een
aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
– de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling uit de overeenkomst en zulk een
verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd
het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
– in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met
schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke
personen;
– indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een ernstige verstoring van de
relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
– indien Opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
– indien blijkt dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het
aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Opdrachtnemer met deze gegevens
bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
– indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Opdrachtnemer
tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten. Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om
de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging
van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van
wanprestatie.

3) Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van
overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Opdrachtnemer tekort komt in de
nakoming van de overeenkomst en haar geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

Artikel 15 Klachten

1) Opdrachtnemer is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
onder nummer 300.018107. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor
bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,
hetzij de burgerlijke rechter.

2) Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer geleverde diensten of de hoogte van de door
haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60
dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop de klacht betrekking heeft, heeft
ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de geconstateerde tekortkoming in
de prestatie van Opdrachtnemer, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het indienen van een klacht
schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

3) Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook
in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na
het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan
van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1) Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.

2) Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan over de (uitvoering
van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Copyright 2023 - Monique Hypotheekadvies - Realisatie website: JoStudio